fbpx

Back 2 School

Back 2 School

จัดหาอุปกรณ์การเรียน กระเป๋าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ จำเป็นเพื่อนำไปบริจาคแก่เด็กด้วยโอกาส

แต่ละทีมจะได้รับรายการของที่ต้องซื้อ สถานที่และรายละเอียดสิ่งผ่านทางแท็บเล็ต

ก่อนกิจกรรมจะเริ่มจะมีการแนะนำการใช้แท็บเล็ตและการทำกิจกรรม นอกจากนี้แต่ละทีมจะได้รับคู่มือสำหรับทำกิจกรรม แต่ละทีมจะต้องร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับคะแนน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Download now

 

Verification